Hotline: 0917446118 - 0987378508

DU HỌC ANH

06-04-2021
Loại visa bạn cần sẽ tùy thuộc vào độ tuổi và loại hình học tập bạn muốn thực hiện. Một bảng tổng quan về các loại visa học tập và yêu cầu về visa được nêu bên dưới, nhưng để có thêm thông tin bạn nên truy cập trang mạng Gov.uk.
 
Student visa type
Loại visa học sinh
Who it’s for
Dành cho đối tượng
When to apply
Thời điểm xin visa
Arrival in the UK
Thời gian đến VQ Anh
Tier 4 (General) student visa
Bậc 4 (Phổ thông) visa sinh viên
Students aged 16 or over who have been offered a place in a course at a UK educational institution.
Học viên từ 16 tuổi trở lên và đã được một cơ sở giáo dục tại VQ Anh mời học 1 khoá
Three months before the start of your course.
Ba tháng trước khi bắt đầu khoá học của bạn
Up to one week before if your course lasts six months or fewer.
Up to one month before if your course lasts more than six months.
Tới trước một tuần nếu khoá học của bạn kéo dài sáu tháng hoặc ít hơn. Tới trước một tháng nếu khoá học của bạn kéo dài trên sáu tháng
Tier 4 (Child) student visa
Bậc 4 (Trẻ em) visa học sinh
Students aged between four and 17 who have been offered a place in a course at a UK educational institution with a valid Tier 4 sponsor, such as an independent fee-paying school.
Học viên từ bốn đến 17 tuổi và đã được một cơ sở giáo dục tại VQ Anh mời học 1 khoá và có một người tài trợ Bậc 4 hợp cách, chẳng hạn như một trường đóng phí độc lập
Three months before the start of your course.
Ba tháng trước khi bắt đầu khoá học của bạn
Up to one week before if your course lasts six months or fewer.
Up to one month before if your course lasts more than six months.
Tới trước một tuần nếu khoá học của bạn kéo dài sáu tháng hoặc ít hơn Tới trước một tháng nếu khoá học của bạn kéo dài trên sáu tháng
Short-term study visa
Visa học tập ngắn hạn
Students offered a place in a short-term course in the UK, such as an English language course or training course.
Học viên được mời học một chương trình ngắn hạn tại VQ Anh, chẳng hạn như một khóa học tiếng Anh hay khóa đào tạo
Three months before your date of travel to the UK.
Ba tháng trước ngày bạn lên đường đến VQ Anh
Depends on your nominated travel dates.
Tùy thuộc vào ngày di chuyển bạn đưa ra
 
 
Để đủ điều kiện nhận visa sinh viên Bậc 4, bạn phải:
• Được mời tham dự vô điều kiện một khoá học nào đó và có một người tài trợ Bậc 4 được cấp phép
• Có thể nói, đọc, viết và hiểu tiếng Anh
• Có đủ tiền để hỗ trợ bản thân và chi trả cho khoá học của bạn.
 
Chi phí xin visa du học mà bạn phải chuẩn bị:
1. Phí visa theo diện (loại) bạn đăng ký
2. Bảo hiểm du học theo quy định của U.K
3. Phí dịch vụ

Thông tin khác