Hotline: 0917446118 - 0987378508

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

LÝ LỊCH TƯ PHÁP
DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
NHẬP CẢNH VIỆT NAM
HƯỚNG DẪN Về việc đề nghị xét duyệt cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam theo bảo lãnh của cơ quan, tổ chức trong giai đoạn áp dụng các biện pháp ...
CÔNG VĂN CHẤP THUẬN NHÂP CẢNH
CÔNG VĂN CHẤP THUẬN NHẬP CẢNH Đối tượng phục vụ : Chuyên gia, nhà quản lý, thân nhân chuyên gia (nhà quản lý) Thời gian: 2-3 tuần làm việc Chi phí: 200usd
GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG (WORK PERMIT FOR FOREIGNER)
Đây là loại giấy tờ vô cùng quan trọng đối với những người nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam, bởi vì theo quy định tại Điều 31 Nghị định số ...